Skip to main content

Table 1 Information of WWTP sewage samples

From: Metagenomics of urban sewage identifies an extensively shared antibiotic resistome in China

Sample namea Name of city Name of city (abbr.) Name of WWTP Code of WWTP Administrative regions Treatment technology
S_BJ_QH_1 Beijing BJ Qinghe QH Beijing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_BJ_QH_2 Beijing BJ Qinghe QH Beijing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_BJ_XHM_1 Beijing BJ Xiaohongmen XHM Beijing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_BJ_XHM_2 Beijing BJ Xiaohongmen XHM Beijing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_CQ_JGS_1 Chongqing CQ Jiguanshi JGS Chongqing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_CQ_JGS_2 Chongqing CQ Jiguanshi JGS Chongqing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_CQ_TJT_1 Chongqing CQ Tangjiatuo TJT Chongqing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_CQ_TJT_2 Chongqing CQ Tangjiatuo TJT Chongqing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_GZ_KFQ_1 Guangzhou GZ Kaifaqu KFQ Guangdong Oxidation ditch
S_GZ_KFQ_2 Guangzhou GZ Kaifaqu KFQ Guangdong Oxidation ditch
S_GZ_LD_1 Guangzhou GZ Liede LD Guangdong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_GZ_LD_2 Guangzhou GZ Liede LD Guangdong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_HK_SHX_1 Hong Kong HK Shihuxu SHX Hong Kong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_HK_SHX_2 Hong Kong HK Shihuxu SHX Hong Kong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_HK_ST_1 Hong Kong HK Shatin ST Hong Kong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_HK_ST_2 Hong Kong HK Shatin ST Hong Kong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_HZ_LA_1 Hangzhou HZ Lin’an LA Zhejiang Oxidation ditch
S_HZ_LA_2 Hangzhou HZ Lin’an LA Zhejiang Oxidation ditch
S_HZ_QG_1 Hangzhou HZ Qige QG Zhejiang Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_HZ_QG_2 Hangzhou HZ Qige QG Zhejiang Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_LS_1#_1 Lasa LS 1# 1# Tibet Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_LS_1#_2 Lasa LS 1# 1# Tibet Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_LS_2#_1 Lasa LS 2# 2# Tibet Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_LS_2#_2 Lasa LS 2# 2# Tibet Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_LY_1 Longyan LY Longyan LY Fujian Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_LY_2 Longyan LY Longyan LY Fujian Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_LZ_AN_1 Lanzhou LZ An’ning AN Gansu Sequence Batch Reactor (SRB)
S_LZ_AN_2 Lanzhou LZ An’ning AN Gansu Sequence Batch Reactor (SRB)
S_NJ_DC_1 Nanjing NJ Dachang DC Jiangsu Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_NJ_DC_2 Nanjing NJ Dachang DC Jiangsu Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_NJ_JXZ_1 Nanjing NJ Jiangxinzhou JXZ Jiangsu Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_NJ_JXZ_2 Nanjing NJ Jiangxinzhou JXZ Jiangsu Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_SH_MH_1 Shanghai SH Minghang MH Shanghai Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_SH_MH_2 Shanghai SH Minghang MH Shanghai Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_SH_MHSZ_1 Shanghai SH Minghangshuizhi MHSZ Shanghai Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_SH_MHSZ_2 Shanghai SH Minghangshuizhi MHSZ Shanghai Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_SZ_GM_1 Shenzhen SZ Guangming GM Guangdong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_SZ_GM_2 Shenzhen SZ Guangming GM Guangdong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_SZ_LF_1 Shenzhen SZ Luofang LF Guangdong Oxidation ditch
S_SZ_LF_2 Shenzhen SZ Luofang LF Guangdong Oxidation ditch
S_TJ_XYL_1 Tianjin TJ Xianyanglu XYL Tianjin Anoxic/Oxic (A/O)
S_TJ_XYL_2 Tianjin TJ Xianyanglu XYL Tianjin Anoxic/Oxic (A/O)
S_TJ_ZGZ_1 Tianjin TJ Zhangguizhuang ZGZ Tianjin Anoxic/Oxic (A/O)
S_TJ_ZGZ_2 Tianjin TJ Zhangguizhuang ZGZ Tianjin Anoxic/Oxic (A/O)
S_WH_NTZ_1 Wuhan WH Nantaizi NTZ Hubei Carrousel oxidation ditch
S_WH_NTZ_2 Wuhan WH Nantaizi NTZ Hubei Carrousel oxidation ditch
S_WH_TXH_1 Wuhan WH Tangxunhu TXH Hubei DE oxidation ditch
S_WH_TXH_2 Wuhan WH Tangxunhu TXH Hubei DE oxidation ditch
S_WLMQ_HD_1 Wulumuqi WLMQ Hedong HD Sinkiang Sequence Batch Reactor (SRB)
S_WLMQ_HD_2 Wulumuqi WLMQ Hedong HD Sinkiang Sequence Batch Reactor (SRB)
S_WLMQ_HX_1 Wulumuqi WLMQ Hexi HX Sinkiang Sequence Batch Reactor (SRB)
S_WLMQ_HX_2 Wulumuqi WLMQ Hexi HX Sinkiang Sequence Batch Reactor (SRB)
S_XA_SW_1 Xi'an XA Sanwu SW Shan’xi Orbal oxidation ditch
S_XA_WW_1 Xi'an XA Wuwu WW Shan’xi Orbal oxidation ditch
S_XA_WW_2 Xi'an XA Wuwu WW Shan’xi Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
S_XM_JM_1 Xiamen XM Jimei JM Fujian Orbal oxidation ditch
S_XM_JM_2 Xiamen XM Jimei JM Fujian Orbal oxidation ditch
S_XM_QP_1 Xiamen XM Qianpu QP Fujian Oxidation ditch
S_XM_QP_2 Xiamen XM Qianpu QP Fujian Oxidation ditch
W_BJ_QH_1 Beijing BJ Qinghe QH Beijing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_BJ_QH_2 Beijing BJ Qinghe QH Beijing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_BJ_XHM_1 Beijing BJ Xiaohongmen XHM Beijing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_BJ_XHM_2 Beijing BJ Xiaohongmen XHM Beijing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_CQ_JQS_1 Chongqing CQ Jiguanshi JGS Chongqing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_CQ_JQS_2 Chongqing CQ Jiguanshi JGS Chongqing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_CQ_TJT_1 Chongqing CQ Tangjiatuo TJT Chongqing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_CQ_TJT_2 Chongqing CQ Tangjiatuo TJT Chongqing Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_GZ_LD_1 Guangzhou GZ Liede LD Guangdong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_GZ_LD_2 Guangzhou GZ Liede LD Guangdong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_HK_SHX_1 Hong Kong HK Shihuxu SHX Hong Kong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_HK_SHX_2 Hong Kong HK Shihuxu SHX Hong Kong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_HK_ST_1 Hong Kong HK Shatin ST Hong Kong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_HK_ST_2 Hong Kong HK Shatin ST Hong Kong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_HZ_LA_1 Hangzhou HZ Lin’an LA Zhejiang Oxidation ditch
W_HZ_LA_2 Hangzhou HZ Lin’an LA Zhejiang Oxidation ditch
W_HZ_QG_1 Hangzhou HZ Qige QG Zhejiang Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_HZ_QG_2 Hangzhou HZ Qige QG Zhejiang Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_LS_1#_1 Lasa LS 1# 1# Tibet Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_LS_1#_2 Lasa LS 1# 1# Tibet Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_LS_2#_1 Lasa LS 2# 2# Tibet Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_LS_2#_2 Lasa LS 2# 2# Tibet Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_LZ_AN_1 Lanzhou LZ An’ning AN Gansu Sequence Batch Reactor (SRB)
W_LZ_AN_2 Lanzhou LZ An’ning AN Gansu Sequence Batch Reactor (SRB)
W_NJ_DC_1 Nanjing NJ Dachang DC Jiangsu Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_NJ_DC_2 Nanjing NJ Dachang DC Jiangsu Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_NJ_JXZ_1 Nanjing NJ Jiangxinzhou JXZ Jiangsu Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_NJ_JXZ_2 Nanjing NJ Jiangxinzhou JXZ Jiangsu Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_NN_JN_1 Nanning NN Jiangnan JN Guangxi Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_NN_JN_2 Nanning NN Jiangnan JN Guangxi Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_NN_LD_1 Nanning NN Langdong LD Guangxi Sequence Batch Reactor (SRB)
W_NN_LD_2 Nanning NN Langdong LD Guangxi Sequence Batch Reactor (SRB)
W_SH_MH_1 Shanghai SH Minghang MH Shanghai Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_SH_MH_2 Shanghai SH Minghang MH Shanghai Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_SH_MHSZ_1 Shanghai SH Minghangshuizhi MHSZ Shanghai Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_SH_MHSZ_2 Shanghai SH Minghangshuizhi MHSZ Shanghai Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_SZ_GM_1 Shenzhen SZ Guangming GM Guangdong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_SZ_GM_2 Shenzhen SZ Guangming GM Guangdong Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_SZ_LF_1 Shenzhen SZ Luofang LF Guangdong Oxidation ditch
W_SZ_LF_2 Shenzhen SZ Luofang LF Guangdong Oxidation ditch
W_TJ_XYL_1 Tianjin TJ Xianyanglu XYL Tianjin Anoxic/Oxic (A/O)
W_TJ_XYL_2 Tianjin TJ Xianyanglu XYL Tianjin Anoxic/Oxic (A/O)
W_TJ_ZGZ_1 Tianjin TJ Zhangguizhuang ZGZ Tianjin Anoxic/Oxic (A/O)
W_TJ_ZGZ_2 Tianjin TJ Zhangguizhuang ZGZ Tianjin Anoxic/Oxic (A/O)
W_WH_NTZ_1 Wuhan WH Nantaizi NTZ Hubei Carrousel oxidation ditch
W_WH_NTZ_2 Wuhan WH Nantaizi NTZ Hubei Carrousel oxidation ditch
W_WH_TXH_1 Wuhan WH Tangxunhu TXH Hubei DE oxidation ditch
W_WH_TXH_2 Wuhan WH Tangxunhu TXH Hubei DE oxidation ditch
W_WH_TXH_22 Wuhan WH Tangxunhu TXH Hubei DE oxidation ditch
W_WLMQ_HD_1 Wulumuqi WLMQ Hedong HD Sinkiang Sequence Batch Reactor (SRB)
W_WLMQ_HD_2 Wulumuqi WLMQ Hedong HD Sinkiang Sequence Batch Reactor (SRB)
W_WLMQ_HX_1 Wulumuqi WLMQ Hexi HX Sinkiang Sequence Batch Reactor (SRB)
W_WLMQ_HX_2 Wulumuqi WLMQ Hexi HX Sinkiang Sequence Batch Reactor (SRB)
W_XA_SW_1 Xi’an XA Sanwu SW Shan’xi Orbal oxidation ditch
W_XA_SW_2 Xi’an XA Sanwu SW Shan’xi Orbal oxidation ditch
W_XA_WW_1 Xi’an XA Wuwu WW Shan’xi Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
W_XA_WW_2 Xi’an XA Wuwu WW Shan’xi Anaerobic-Anoxic-Oxic (A2/O)
  1. aFormat of sample name: X(season)_XX(abrr. of city)_XXX(code for WWTP)_X(day), where S/W in season represents for summer/winter and 1/2 in day stands for day 1/day 2